เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

หลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

rattiya kahawong

โรงเรียนบ้านคลองแคว

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เรื่อง หลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เวลาเรียน 1 ชั่วโมง

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ง ๓. ๑ เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม

ตัวชี้วัด

ง 3.1 ม.3/1 อธิบายหลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาระสำคัญ

การทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการพัฒนาผลงานที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าให้เป็นระบบ และดำเนินการพัฒนาตามความสนใจและความถนัดโดยใช้เทคโนโลยี

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านสาระความรู้ (K)

ผู้เรียนอธิบายความหมายและขั้นตอนในการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้

ทักษะกระบวนการ(P)

ผู้เรียนสามารถแยกประเภทของโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์(A)

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (C)

มีความสามารถในการสื่อสาร,การคิด,การแก้ปัญหา,การใช้ทักษะชีวิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้

สาระการเรียนรู้

1. ความหมายและคุณค่าของโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ประเภทของโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ขั้นตอนการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ