การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา เรื่อง เรื่องซอฟต์แวร์

อดุล สาอะ

โรงเรียนบ้านควนลังง

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบาย

บทเรียนออลไลน์นี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ค้นคว้า