เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา เรื่อง เรื่องซอฟต์แวร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อดุล สาอะ

โรงเรียนบ้านควนลังง

คำอธิบาย

บทเรียนออลไลน์นี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ค้นคว้า