ม.1/1 , ม.1/2 , ม.6/1 , ม.6/2, ม.6/3, ม.6/4

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา ฟิสิกส์ ว33205