หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

วรรณิศา ชูประสูตร

โรงเรียนชุมชนใหม่

คำอธิบายชั้นเรียน

หัวข้อ หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1