เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วรรณิศา ชูประสูตร

โรงเรียนชุมชนใหม่

หัวข้อ หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1