เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาคณิตศาสตร์ ป.6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว เพชรสีฟ้า พีรนันทปัญญา

โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การเปรียบเทียบและการเรียงลำดับจำนวนการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบ จำนวนเต็มร้อย จำนวนเต็มพัน จำนวนเต็มหมืน จำนวนเต็มแสน จำนวนเต็มล้าน สมบัติของจำนวนนับ การนำสมบัติของจำนวนนับไปใช้ การแก้ปัญหา การบวก การคูณ การหาร การหา ห.ร.ม ค.ร.น และการนำไปใช้ เศษส่วน ความหมายของเศษส่วน การเปรียบเทียบเศษ ส่วนและการเรียงลำดับเศษส่วน การบวกลบเศษส่วนที่ไม่เท่ากัน การคูณ การหาร เศษส่วน โจทย์ปัญหาการบวกลบ คูณ หาร เศษส่วน ทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง ความหมายของทศนิยม การอ่านการเขียนค่าประจำหลักของตัวเลข การเขียนในรูปของการกระจายการเปรียบเทียบและการเรียงลำดับทศนิยม ความสัมพันธ์ของเศษส่วนและทศนิยม การบวกลบคูณหารทศนิยมและโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารทศนิยม ร้อยละ ความหมายของร้อยละ ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วน ทศนิยม และร้อยละ โจทย์ปัญหาร้อยละและการประยุกต์ รูปแบบความสัมพันธ์ของจำนวนและการนำไปใช้ รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ชนิดของรูปเรขาคณิตและสามมิติ การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ การประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ เส้นขนาน มุมแย้งและการสร้างเส้นขนาน การหาพื้นที่และความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ และรูปวงกลมและการแก้ปัญหา การหาปริมาตรหรือความจุของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและการแก้ปัญหา ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยปริมาตร สถิติเบื้องต้นและการวิเคราะห์ขอมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การจำแนกข้อมูลโดยการสังเกต สำรวจและการทดลอง การอ่านและเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ กราฟด้นและแผนภูมิวงกลมความน่าจะเป็นเบื้องต้น โอกาสและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นแน่นอน

การจัดประสบการณ์หรือในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการทางคณิตศาสตร์ กระบวนการสังเกต กระบวนการสื่อความ กระบวนการเชื่อมโยงความรู้กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการเรียนรู้อย่างอื่นๆ ที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ

สามารถนำผลการเรียนรู้มานำเสนอด้วยความมั่นใจและตระหนักในคุณค่า มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์มีความรับผิดชอบต่อตนเองทำงานอย่างมีระบบและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้