ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

สุกัญญา ปัดไธสง

โรงเรียนวัดบ้านตาล

คำอธิบายชั้นเรียน

เว้นว่างไว้ก่อนน่ะ