เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ง30242 การเขียนโปรแกรม 1 ระดับ ม. 5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

              ศึกษาหลักการและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องมือการออกแบบโปรแกรม ความเป็นมาของภาษาคอมพิวเตอร์ โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์ ลักษณะเด่นและด้อยของภาษาคอมพิวเตอร์ ประเภทข้อมูล องค์ประกอบของคำสั่ง  การคำนวณและเปรียบเทียบขั้นตอนในการทำงานของโอเปอเรชันคำนวณ  คำสั่งต่างๆ ในภาษาคอมพิวเตอร์   ฟังก์ชันเบื้องต้น   การเขียนโปรแกรมงานต่างๆ โดยใช้คำสั่งและฟังก์ชันเบื้องต้น ในภาษาใดภาษาหนึ่งกับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
              ปฏิบัติการ วิเคราะห์โจทย์ปัญหา ออกแบบโปรแกรม และเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์
              เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา สามารถออกแบบโปรแกรมและเขียนโปรแกรมใช้งานรวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้

 

ผลการเรียนรู้

 1. สามารถออกแบบโปรแกรมโดยเขียนเป็นขั้นตอนวิธีและผังงานได้
 2. บอกพัฒนาการของภาษาซีและอธิบายการใช้งานเมนูหน้าต่างของโปรแกรมเทอร์เบอร์ซีได้
 3. เขียนโปรแกรมแสดงข้อความด้วยฟังก์ชัน printf() ได้
 4. เขียนโปรแกรมแบบลำดับโดยใช้ข้อมูล ตัวแปร และตัวกระทำได้ถูกต้อง เหมาะสมกับการทำงาน
 5. เขียนโปรแกรมแบบลำดับและรับข้อมูลโดยใช้ฟังก์ชัน scanf() ได้
 6. เขียนโปรแกรมแบบเลือกสองทางโดยใช้คำสั่ง if…else… ได้
 7. เขียนโปรแกรมแบบเลือกหลายทางโดยใช้คำสั่ง switch ได้
 8. เขียนโปรแกรมแบบเลือกโดยใช้ตัวเชื่อมความสัมพันธ์ and or not ได้
 9. เขียนโปรแกรมแบบแบบวนซ้ำโดยใช้คำสั่ง for ได้
 10. เขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำโดยใช้คำสั่ง while ได้
 11. เขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำโดยใช้คำสั่ง do...while ได้
 12. เขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำซ้อนโดยใช้คำสั่ง for  while  หรือ  do...while ได้ ้

รวมทั้งหมด   12   ผลการเรียรู้