คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

นายอุดร รักขะนาม

โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4