คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นายอุดร รักขะนาม

โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4