ภาษาไทยการสะกดคำ

อรัญญา ศิริรักษ์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนที่มีคววามบกพร่องทางการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยสะกดคำ

เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถด้านสะกดคำ ให้ตรง ตาม แม่