โปรแกรมกราฟิก

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา โปรแกรมกราฟิก รหัสวิชา 2204-2105 ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูพื้นฐานเกี่ยวกับภาพกราฟก หลักการของภาพกราฟกแบบ Vector และ Bitmap ประเภทและคุณลักษณะของแฟมภาพกราฟก การสรางและตกแตงภาพกราฟก การจัดการแฟมภาพกราฟก ความ แตกตางของภาพกราฟกแบบ 2 มิติ การใชโปรแกรมสรางภาพกราฟกแบบ Vector และ Bitmap