ผู้สอน
เดือนเพ็ญ แสงจันทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

โปรแกรมกราฟิก


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17355

สถานศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา โปรแกรมกราฟิก รหัสวิชา 2204-2105 ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูพื้นฐานเกี่ยวกับภาพกราฟก หลักการของภาพกราฟกแบบ Vector และ Bitmap ประเภทและคุณลักษณะของแฟมภาพกราฟก การสรางและตกแตงภาพกราฟก การจัดการแฟมภาพกราฟก ความ แตกตางของภาพกราฟกแบบ 2 มิติ การใชโปรแกรมสรางภาพกราฟกแบบ Vector และ Bitmap