เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

โปรแกรมกราฟิก

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เดือนเพ็ญ แสงจันทร์

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)

วิชา โปรแกรมกราฟิก รหัสวิชา 2204-2105 ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูพื้นฐานเกี่ยวกับภาพกราฟก หลักการของภาพกราฟกแบบ Vector และ Bitmap ประเภทและคุณลักษณะของแฟมภาพกราฟก การสรางและตกแตงภาพกราฟก การจัดการแฟมภาพกราฟก ความ แตกตางของภาพกราฟกแบบ 2 มิติ การใชโปรแกรมสรางภาพกราฟกแบบ Vector และ Bitmap