474-401- กลยุทธ์ตลาด58

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษากลยุทธ์ตลาดเพื่อแข่งขันได้ในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น