เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เกี่ยวกับชั้นเรียน

1) ระบบสื่อสารข้อมูล ประกอบด้วย ข่าวสาร ผู้ส่ง ผู้รับ สื่อกลางโพรโตคอล

2) เครือข่ายคอมพิวเตอร์จะสื่อสาร และรับ-ส่งข้อมูลกันได้ต้องใช้โพรโตคอลชนิดเดียวกัน

3) วิธีการถ่ายโอนข้อมูลแบบขนานและแบบอนุกรม