ผู้สอน
รักพร ดอกจันทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

แคลคูลัส


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17368

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา แคลคูลัส เป็นบทเรียนเกี่ยวกับฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิสัย การประยุกต์ของอนุพันธ์ สมการของเส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉาก ค่าเชิงอนุพันธ์ อัตราสัมพัทธ์ การหาค่าสูงสุด-ต่ำสุดและการทดสอบ โจทย์ปัญหาค่าสูงสุด-ต่ำสุด อินทิกรัลไม่จำกัดเขตและการประยุกต์ เทคนิคการอินทิเกรต การอินทิเกรตทีละส่วน และการอินทิเกรตโดยทำเป็นเศษส่วนย่อย อินทิกรัลจำกัดเขต การประยุกต์ของอินทิกรัลจำกัดเขต การหาพื้นและปริมาตร อินทิกรัลไม่ตรงแบบ