เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนสำหรับจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง ภาคต้น ปีการศึกษา 2558