เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนสำหรับจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง ภาคต้น ปีการศึกษา 2558