การงานพื้นฐานอาชีพ​ ม. 1 (58)

นางสาวเบญจวรรณ ชำนิยันต์

โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ทดสอบในรายวิชา การงานพื้นฐานอาชีพ