โครงการวิชาชีพ

คำอธิบายชั้นเรียน

ปฏิบัติเกี่ยวกับงานประดิษฐ์/คิดค้น เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ หรือพัฒนางานตามลักษณะสาขางานอาชีพอย่างน้อย 1 โครงการ โดยการวางแผนนำเสนอแผนงาน โครงการ ดำเนินงาน ปรับปรุงและแก้ไขปัญหา บัณทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน สรุปและนำเสนอแผนงานโครงการ