เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

โครงการวิชาชีพ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ปฏิบัติเกี่ยวกับงานประดิษฐ์/คิดค้น เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ หรือพัฒนางานตามลักษณะสาขางานอาชีพอย่างน้อย 1 โครงการ โดยการวางแผนนำเสนอแผนงาน โครงการ ดำเนินงาน ปรับปรุงและแก้ไขปัญหา บัณทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน สรุปและนำเสนอแผนงานโครงการ