การเงินส่วนบุคคล

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคล การออมเงินและการรู้จักการประหยัดเงิน