การเงินส่วนบุคคล

นางสาวปิยนุช วิเศษศรี

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคล การออมเงินและการรู้จักการประหยัดเงิน