เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวิชา : การจัดการนวัตกรรม (นักศึกษา B.T.Ad. ภาคเรียนที่๑_๒๕๕๘ รอบที่๒)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย ธนากรณ์ ใจสมานมิตร

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลโดยตรงต่อการที่องค์การต้อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานให้สอดคล้องกับนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา โดยเน้นการพัฒนาระบบและวิธีการทำงานเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายของ องค์การ

ความคิดรวบยอดของวิชา

ในสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกยุคปัจจุบัน องค์การสมัยใหม่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้การบริหารจัดการนวัตกรรมละ เทคโนโลยีควบคู่กันไปกับการบริหารธุรกิจเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่ง ขันในยุคโลกาภิวัฒน์ที่มุ่งเน้นไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ภายใต้ระเบียบ และกติกาการค้าใหม่ของโลก แนวคิดเทคนิคและเครื่องมือสำหรับใช้ในการจัดการสร้างความแตกต่างและนวัตกรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งนวัตกรรม การนำสิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ ทันสมัยและได้ผลดีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงกว่าเดิมและยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย