เรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 6 กับครูศศิ

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 6 

-  เป็นวิชาเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

laugh