วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาป.2

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา