เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางอุตสาหกรรมเกษตร 1/2558

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ระบบสารสนเทศในงานด้านอุตสาหกรรมเกษตร การบริหารทรัพยากรและการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตร ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุตสาหกรรมเกษตร ปัญหาการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตร หน่วยงานที่รับผิดชอบ วิธีการและปฏิบัติการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อนำความรู้และวิธีการปฏิบัติใหม่ๆ ไปสูเกษตรกร การส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศไทยและบางประเทศ การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อดำเนินกิจการและสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อการสื่อสารทั้งในองค์กร นอกองค์กร และระหว่างองค์กรด้วยระบบอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต ปฏิบัติการ เกี่ยวกับวิธีการรูปแบบการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตร

Information system for agro-industry, agriculture resource management and fishery extension, importance of information technology and agro-industry, problems in agro-industry extension, institute involving agro-industry extension, methods for agro-industry extension to farmers and agro-businessman, agro-industry information extension in Thailand and other countries; information system for operation and management, dicision support, internet and intranet for agro-industry extension; practices in information technology for agro-industry.