เรียนรู้กับครูมาลี_คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ4

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ4 

สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

เพื่อศึกษาและเรียนรู้ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่าย

เพื่อศึกษาและปฏิบัติการสร้างเว็บเพจ

เพื่อฝึกทักษะการใช้บริการบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต