เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาคณิตศาสตร์ ม.3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว เพชรสีฟ้า พีรนันทปัญญา

โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์

กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปรที่อยู่ในรูป Ax + By + C = 0 เมื่อ x, y เป็นตัวแปร A, B และ C เป็นค่าคงที่ A และ B ไม่เท่ากับ 0 พร้อมกันมีลักษณะเป็นเส้นตรงเรียกว่า กราฟเส้นตรง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรอาจมีคำตอบเดียวมีหลายคำตอบหรือไม่มีคำตอบ โดยพิจารณา ได้จากกราฟของสมการทั้งสองของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร