เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระเบียบวิธีวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จรินทร อุ่มไกร

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

ความรู้พื้นฐานในการดำเนินงานวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา การกำหนดปัญหาหรือ

ตั้งคำถามวิจัยโดยเน้นปัญหาปัจจุบันด้านคอมพิวเตอร์ศึกษาและเทคโนโลยี การปริทัศน์เอกสารและงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดสมมติฐานและ/หรือวัตถุประสงค์ในการวิจัย การออกแบบงานวิจัย สถิติและเครื่องมือที่ใช้

สำหรับงานวิจัย การวิเคราะห์และแปรผลทางสถิติ การเขียนโครงร่าง การนำเสนอผลการวิจัย ฝึกปฏิบัติการวิจัย

ทางด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา