ระเบียบวิธีวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษา

จรินทร อุ่มไกร

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้พื้นฐานในการดำเนินงานวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา การกำหนดปัญหาหรือ

ตั้งคำถามวิจัยโดยเน้นปัญหาปัจจุบันด้านคอมพิวเตอร์ศึกษาและเทคโนโลยี การปริทัศน์เอกสารและงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดสมมติฐานและ/หรือวัตถุประสงค์ในการวิจัย การออกแบบงานวิจัย สถิติและเครื่องมือที่ใช้

สำหรับงานวิจัย การวิเคราะห์และแปรผลทางสถิติ การเขียนโครงร่าง การนำเสนอผลการวิจัย ฝึกปฏิบัติการวิจัย

ทางด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา