ประถมศึกษาปีที่ 4

ภาวิณี บุญช่วย

โรงเรียนวัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ)

คำอธิบายชั้นเรียน

รักกันไว้เถิด เราเกิดร่วมแดนไทย