การตัดต่อภาพโดยโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น

สุกัญญา ปัดไธสง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

คำอธิบายชั้นเรียน

ชนิดของไฟล์ภาพคุณสมบัติและความสามารถของโปรแกรม Photoshop หน้าต่างโปรแกรม Tool ต่างๆ