วิชา HR3407 การจัดการคุณภาพชีวิตการทำงาน Sec.AA

รัชญา ละมุลตรี

คณะิวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฎเชียงราย

คำอธิบายชั้นเรียน