หลักภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

คำอธิบายชั้นเรียน

การศึกษาธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา ลักษณะของภาษา

  • เสียงในภาษา
  • ส่วนประกอบของภาษา
  • องค์ประกอบของพยางค์และคำ
  • คำไทยและคำต่างประเทศ
  • การสร้างคำแบบไทย
  • การสร้างด้วยวิธีการต่างประเทศ