คณิตศาสตร์(พื้นฐาน) ม.1

ศศิธร จันทสี

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากร

คำอธิบายชั้นเรียน

ประกอบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์