เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ฟิสิกส์ ม.4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กัญญรัตน์ พรมกุล

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากร

ศึกษาวิเคราะห์การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างฟิสิกส์กับศาสตร์สาขาอื่น ขอบเขตของวิชาฟิสิกส์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย และการทดลองเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์