พลว.1/1

คำอธิบายชั้นเรียน

ตั้งใจเรียนอย่างตั้งใจ