วิชาโครงการภาคเสาร์อาทิตย์58

คำอธิบายชั้นเรียน

จัดทำชั่วโมงโครงการ และหลักฐานการเก็บชั่วโมงโครงการ ไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง