มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนของโปรแกรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนการสอนรายวิชาฟิสิกส์ประจำปีการศึกษา 2558