การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ห้อง ก.คพธ55 (ห้องเรียน กระบี่)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ