บูรณาการปฐมวัย
ผู้สอน

พัชรี ประเสริฐกลิ่น

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
บูรณาการปฐมวัย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17423

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้สร้างขึ้นเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

รายวิชา บูรณาการปฐมวัย

จัดทำโดย

นางสาวพัชรี ประเสริฐกลิ่น

นิสิตประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

รหัสประจำตัว 5701602041

รุ่น 1 กลุ่ม 2

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.