เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

บูรณาการปฐมวัย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พัชรี ประเสริฐกลิ่น

โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์

ชั้นเรียนนี้สร้างขึ้นเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

รายวิชา บูรณาการปฐมวัย

จัดทำโดย

นางสาวพัชรี ประเสริฐกลิ่น

นิสิตประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

รหัสประจำตัว 5701602041

รุ่น 1 กลุ่ม 2

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย