ภาษาจีน

อทิษา จารุพันธ์

โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับเรียนรู้ภาษาจีนเบื้องต้น