ภาษาจีน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อทิษา จารุพันธ์

โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา

สำหรับเรียนรู้ภาษาจีนเบื้องต้น