เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Grammar ป.3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อรอนงค์ สุภะสอน

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง

ชั้นเรียนนี้สร้างขึ้นเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

รายวิชาภาษาอังกฤษ

โดย

นางสาวอรอนงค์ สุภะสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

รหัสประจำตัว 5701602050

กลุ่ม 2 เลขที่ 20

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย