เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วท0209 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษารูปแบบ ลักษณะและองค์ประกอบของสื่อมัลติมีเดีย ประเภทและการใช้งานของสื่อมัลติมีเดีย ความรู้เบี้องต้นในการผลิตสื่อภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหวและวิดีโอในระบบดิจิตอล เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตสื่อมัลติมีเดีย การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านสื่อมัลติมีเดีย การผลิตสื่อมัลติมีเดียจากโปรแกรมต่าง ๆ