ภาษาจีน

อทิษา จารุพันธ์

โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของภาษาจีน