ภาษาจีน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อทิษา จารุพันธ์

โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา

สำหรับศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของภาษาจีน