เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาอังกฤษ อนุบาล 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

saithip chuenchom

โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ

ชั้นเรียนนี้สร้างขึ้นเพื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์

รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นอนุบาล 3

โดย

นางสาวสายทิพย์ ชื่นชม

นิสิตประกาศณียบัตรบัณทิตวิชาชีพครู

รุ่นที่ 1/2558 กลุ่มที่ 2

รหัสประจำตัว 5701602036