English Language

รุ่งนภา การพิมาย

โรงเรียนอินทรัมพรรย์

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้สร้างขึ้นเพื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์

รายวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1

โดย

นางสาวรุ่งนภา การพิมาย

นิสิตประกาศณียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

รุ่นที่ 1/2558 กลุ่ม 2

รหัสประจำตัว 5701602060