เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การคิดและตัดสินใจ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

thongsakchai saipraraj

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

แผนบริหารการสอนประจำวิชา

รหัสวิชา 1000111

รายวิชา การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)

(Thinking and Decision Making)

คำอธิบายรายวิชา

หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ข้อมูลและข่าวสาร ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาสาสตร์ กำหนดการเชิงเส้น และการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

วัตถุประสงค์ทั่วไป

 • 1.เพื่อให้นักศึกษารู้หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์
 • 2.เพื่อฝึกให้นักศึกษาเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ และคิดวิเคราะห์ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
 • 3.เพื่อให้นักศึกษารู้จักใช้กระบวนการตัดสินใจการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • 4.เพื่อให้นักศึกษานำหลักกาคิด กระบวนการคิด และเทคนิคการตัดสินใจแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

เนื้อหา

บทที่ 1 สมองและองค์ประกอบของสมอง 4 ชั่วโมง

สมองและองค์ประกอบของสมอง

เซลล์สมอง

สมองกับการคิด

ปัจจัยส่งผลการพัฒนาสมอง

การส่งเสริมการพัฒนาสมอง

สรุป

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1

เอกสารอ้างอิง

บทที่ 2 กระบวนการคิด 12 ชั่วโมง

ความหมายของการคิด

ทักษะการคิด

ลักษณะการคิด

กระบวนการคิด

 • 1.กระบวนการคิดสร้างสรรค์
 • 2.กระบวนการคิดวิเคราะห์
 • 3.กระบวนการคิดแก้ปัญหา
 • 4.โยนิโสมนสิกา

อุปสรรคการคิด

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิด

อิทธิพลที่มีผลต่อการคิด

สรุป

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2

เอกสารอ้างอิง

บทที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 12 ชั่วโมง

สัญลักษณ์ของผลรวม

การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง

 • 1.ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
 • 2.มัธยฐาน
 • 3.ฐานนิยม

การวัดการกระจายของข้อมูล

 • 1.การวัดการกระจายสัมบูรณ์
 • 2.การวัดการกระจายสัมพัทธ์

สรุป

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3

เอกสารอ้างอิง

บทที่ 4 ข้อมูลและการนำเสนอเพื่อการตัดสินใจ 8 ชั่วโมง

ความหมายและประโยชน์ของสถิติ

คำจำกัดความของคำสำคัญที่ใช้ในวิชาสถิติ

ข้อมูล

การเก็บรวมข้อมูล

การนำเสนอข้อมูล

การแจกแจงความถี่ของข้อมูล

สรุป

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 4

เอกสารอ้างอิง

บทที่ 5 การให้เหตุผล 8 ชั่วโมง

การให้เหตุผล

 • 1.การให้เหตุผลแบบนิรนัย
 • 2.การให้เหตุผลแบบอุปนัย
 • 3.การให้เหตุผลแบบสหัชญาณ

การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการให้เหตุผลแบบนิรนัย

 • 1.ตรวจสอบโดยใช้แผนภาพ
 • 2.ตรวจสอบโดยใช้กฎของอาริสโตเติล

สรุป

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 5

เอกสารอ้างอิง

บทที่ 6 กระบวนการตัดสินใจ 8 ชั่วโมง

ความหมายของการตัดสินใจ

กระบวนการตัดสินใจ

ประเภทของการตัดสินใจ

การตัดสินใจในสภาวการณ์ที่ไม่แน่นอน

การตัดสินใจในสภาวการณ์เสี่ยง

แผนภาพการตัดสินใจ

สรุป

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6

เอกสารอ้างอิง

บทที่ 7 กำหนดการเชิงเส้น 8 ชั่วโมง

ประโยชน์และขั้นตอนกำหนดการเชิงเส้น

การสร้างตัวแบบกำหนดการเชิงเส้น

การแก้ปัญหากำหนดการเชิงเส้น

 • 1.การเขียนกราฟสมการเชิงเส้น
 • 2.การเขียนกราฟของระบบสมการ
 • 3.การเขียนกราฟของอสมการเชิงเส้น
 • 4.การเขียนกราฟของระบบสมการ

สรุป

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 7

เอกสารอ้างอิง

บทที่ 8 กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการแก้ปัญหา 8 ชั่วโมง

กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์

 • 1.วิธีการทางวิทยาศาสตร์
 • 2.เจตคติทางวิทยาศาสตร์

กระบวนการแก้ปัญหา

 • 1.ความหมายของปัญหา
 • 2.องค์ประกอบของปัญหา
 • 3.ประเภทของปัญหา
 • 4.ขั้นตอนการแก้ปัญหา

สรุป

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 8

เอกสารอ้างอิง

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน

 • 1.บรรยายประกอบเอกสารการสอนการคิดและการตัดสินใจ
 • 2.ศึกษาวีดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
 • 3.แบ่งกลุ่มศึกษาเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนรู้เร็วช่วยเหลือนักศึกษาที่เรียนช้า
 • 4.นักศึกษาฝึกทักษะการคิด
 • 5.นักศึกษาฝึกคิดแก้ปัญหา โดยประยุกต์ด้วยตนเองในห้องเรียน และมีอาจารย์คอยช่วยเหลือแนะนำ
 • 6.นักศึกษาจัดทำกรณีศึกษา
 • 7.มอบหมายแบบฝึกหัดนักศึกษาทำเป็นการบ้าน
 • 8.ร่วมอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหาและผลการทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียน

สื่อการเรียนการสอน

 • 1.เอกสารประกอบการสอนการคิดและการตัดสินใจ
 • 2.Power Point สรุปเนื้อหา
 • 3.วีดีทัศน์
 • 4.สื่อสิ่งพิมพ์สำหรับกิจกรรมกลุ่ม
 • 5.ใบงาน
 • 6.แผนภูมิ

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

การวัด

 • 1.คะแนนระหว่างภาค 70 %
 • 1.1 ความสนใจในการเรียน 5 %
 • 1.2 ทำแบบฝึกการคิดและกระบวนการคิด 10 %
 • 1.3 ทำแบบฝึกหัดท้ายบท 10 %
 • 1.4 จัดทำกรณีศึกษา 10 %
 • 1.5 ทดสอบกลางภาคเรียน 35 %
 • 2.คะแนนสอบปลายภาคเรียน 30 %
 • รวม 100 %

การประเมินผล

คะแนนระหว่าง 80 – 100 ได้ระดับ A

คะแนนระหว่าง 75 – 79 ได้ระดับ B+

คะแนนระหว่าง 70 – 74 ได้ระดับ B

คะแนนระหว่าง 65 – 69 ได้ระดับ C+

คะแนนระหว่าง 60 – 64 ได้ระดับ C

คะแนนระหว่าง 55 – 59 ได้ระดับ D+

คะแนนระหว่าง 50 – 54 ได้ระดับ D

คะแนนระหว่าง 0 – 49 ได้ระดับ E