คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 1

อานาตี เจ๊ะหะะมะ

โรงเรียนบำรุงศาสน์

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1