คอมพิวเตอร์ 2/2

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/2