ม.๓ ภาษาอังกฤษ ๕

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชาภาษาอังกฤษ

ชั้น ม.๓
ภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนบ้านบางลาด ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑