science class

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้สร้างขึ้นเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

รายวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 34

โดย

นางสาวฐิตาภา ลิ้มธนะกิจ

นิสิตประกาศณียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

รุ่นที่ 1/2558 กลุ่ม 2

รหัสประจำตัว 5701602059