เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

science class

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ฐิตาภา ลิ้มธนะกิจ

โรงเรียนอินทรัมพรรญ์อนุสรณ์

ชั้นเรียนนี้สร้างขึ้นเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

รายวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 34

โดย

นางสาวฐิตาภา ลิ้มธนะกิจ

นิสิตประกาศณียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

รุ่นที่ 1/2558 กลุ่ม 2

รหัสประจำตัว 5701602059