เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์กราฟิก​ ง22214

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อังศนา ข่อยจัตุรัส

โรงเรียนแก่งคอย

ชั้นเรียนนี้สร้างขึ้นเพื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์

รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


โดย

นางสาวอังศนา ข่อยจัตุรัส

นิสิตประกาศณียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

รุ่นที่ 1/2558 กลุ่ม 2

รหัสประจำตัว 5701602039