คอมพิวเตอร์กราฟิก​ ง22214

อังศนา ข่อยจัตุรัส

โรงเรียนแก่งคอย

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้สร้างขึ้นเพื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์

รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


โดย

นางสาวอังศนา ข่อยจัตุรัส

นิสิตประกาศณียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

รุ่นที่ 1/2558 กลุ่ม 2

รหัสประจำตัว 5701602039