◇◆△ English for fun △◆◇

ชันษา กลับหอม

โรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้สร้างขึ้นเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

รายวิชาภาษาอังกฤษ

จัดทำโดย

นางสาวชันษา กลับหอม

นิสิตประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

รหัสประจำตัว 5701602033

รุ่นที่ 1/2558 กลุ่ม 2

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย