เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาป.4-ป.6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

มารุตติ์ สองเมืองสุข

โรงเรียนวัดท่าแก้ว 110 ม.7 ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท

ชั้นเรียนนี้สร้างขึ้นเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

รายวิชา วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาป.4-ป.6

จัดทำโดย

นายมารุตติ์ สองเมืองสุข

นิสิตประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

รหัสประจำตัว 5701602052

รุ่น 1 กลุ่ม 2

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

นักเรียนสามารถดูแลร่างกายของตนเองได้และสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อย 1 ชนิด