วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาป.4-ป.6

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้สร้างขึ้นเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

รายวิชา วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาป.4-ป.6

จัดทำโดย

นายมารุตติ์ สองเมืองสุข

นิสิตประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

รหัสประจำตัว 5701602052

รุ่น 1 กลุ่ม 2

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

นักเรียนสามารถดูแลร่างกายของตนเองได้และสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อย 1 ชนิด