บูรณาการปฐมวัย

พัชรี ประเสริฐกลิ่น

โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้สร้างขึ้นเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

รายวิชา บูรณาการปฐมวัย

จัดทำโดย

นางสาวพัชรี ประเสริฐกลิ่น

นิสิตประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

รหัสประจำตัว 5701602041

รุ่น 1 กลุ่ม 2

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย