ผู้สอน
พัชรี ประเสริฐกลิ่น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

บูรณาการปฐมวัย


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17478

สถานศึกษา

โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์


คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้สร้างขึ้นเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

รายวิชา บูรณาการปฐมวัย

จัดทำโดย

นางสาวพัชรี ประเสริฐกลิ่น

นิสิตประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

รหัสประจำตัว 5701602041

รุ่น 1 กลุ่ม 2

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย